preskoči na sadržaj

Osnovna škola Zadarski otoci Zadar

Login
Brojač posjeta
Ispis statistike od 23. 5. 2011.

Ukupno: 396944
Ovaj mjesec: 1273
Ovaj tjedan: 531
Danas: 8
Školski list

Prvi broj školskog lista OZ izašao je u rujnu 2015.

Tražilica
Kalendar
« Prosinac 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

Anketa
Kako vam se sviđa web www.skole.hr?
Natječaji šk.god.2017./2018.

Na temelju članka 107. Stavaka 2.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama („Narodne novine” broj 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94713. , 152/14. , 7/17 i 68/18) ravnatelj Osnovne škole Zadarski otoci-Zadar  raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA POPUNU RADNIH MJESTA

- Učitelj tehničke kulture (m/ž) - 1 izvršitelj/ica na neodređeno  puno  radno vrijeme – rad u Zadru i u PRO Veli Iž

- Učitelj hrvatskog jezika (m/ž) - 1 izvršitelj/ica na određeno  puno  radno vrijeme -zamjena za bolovanje – rad u PRO Veli Iž

Uvjeti :

Za prijam u radni odnos, uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školi mora ispunjavati i posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96, 56/01) i člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  ( NN87/08., 86/09., 92/10., 105/10. -ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i to:

Posebni uvjeti:

poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada,

da je završila/o:

 a) studijski program nastavničkog smjera odgovarajućeg nastavnog predmeta na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija,

b) studijski program odgovarajuće vrste na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće vrste te je stekla potrebno pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje s najmanje 55 ECTS-a (u daljnjem tekstu: pedagoške kompetencije), ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka - četverogodišnji dodiplomski stručni studij razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka.

c) preddiplomski sveučilišni ili stručni studij na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova te je stekla pedagoške kompetencije, ako se na natječaj ne javi osoba iz točaka a) i b) ovoga stavka.

Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti:

- životopis
- domovnicu (preslik )
- javnu ispravu kojom se dokazuje stupanj i vrsta stručne spreme (preslik)
- uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 15 dana)
- potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno Elektronički zapis

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidat koji ima pravo prednosti prema posebnom zakonu mora se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti potvrde o priznatom statusu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Osobe koje se pozivaju na prednost prilikom zapošljavanja temeljem članka 101. stavka 1.-3. i članka 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/2017.) trebaju priložiti dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

 https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave natječaja. Prijave s potrebnom dokumentacijom s naznakom „ Za natječaj„ dostaviti na adresu: Osnovna škola Zadarski otoci-Zadar, Trg Damira Tomljanovića Gavrana 2, 23 000 Zadar.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava na službenim internetskim stranicama Škole (www.os-zadarski-otoci-zd.skole.hr) pod rubrikom „Natječaji“.

                                                                               Ravnatelj:

                                                                              Davor Barić

KLASA:112-01/18-01/26

URBROJ:2198/01-28-18-5

Zadar, 4.12.2018.

 

Na temelju članka 107. Stavaka 2.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama („Narodne novine” broj 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94713. , 152/14. , 7/17 i 68/18) ravnatelj Osnovne škole Zadarski otoci-Zadar  raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA POPUNU RADNOG MJESTA

Učitelj razredne nastave (m/ž) – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme – zamjena za bolovanje

Uvjeti :

Za prijam u radni odnos, uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školi mora ispunjavati i posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96, 56/01) i člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  ( NN87/08., 86/09., 92/10., 105/10. -ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i to:

Posebni uvjeti:

- poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada,
poslove učitelja razredne nastave može obavljati osoba koja je završila integrirani preddiplomski i diplomski studij za učitelje ili diplomski sveučilišni studij za učitelje ili stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova ili četverogodišnji dodiplomski  stručni studij kojim je stečena visoka stručna sprema u skladu s ranijim propisima.

Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti:

- životopis
- domovnicu (preslik )
- javnu ispravu kojom se dokazuje stupanj i vrsta stručne spreme (preslik)
- uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 15 dana)
- potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno Elektronički zapis

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidat koji ima pravo prednosti prema posebnom zakonu mora se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti potvrde o priznatom statusu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Osobe koje se pozivaju na prednost prilikom zapošljavanja temeljem članka 101. stavka 1.-3. i članka 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/2017.) trebaju priložiti dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

 https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave natječaja. Prijave s potrebnom dokumentacijom s naznakom „ Za natječaj„ dostaviti na adresu: Osnovna škola Zadarski otoci-Zadar, Trg Damira Tomljanovića Gavrana 2, 23 000 Zadar.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava na službenim internetskim stranicama Škole (www.os-zadarski-otoci-zd.skole.hr) pod rubrikom „Natječaji“ .

 

                                                                     Ravnatelj:

                                                                 Davor Barić

KLASA:112-01/18-01/26

URBROJ:2198/01-28-18-4

Zadar, 4.12.2018.

 

 

 

 

OSNOVNA ŠKOLA   ZADARSKI OTOCI – ZADAR

Trg D.Tomljanovića Gavrana 2

Klasa: 112-01/18-01/21

Urbroj: 2198/01-28-18-5

U Zadru, 26. studenog  2018.

OBAVIJEST
o rezultatima izbora po natječaju od 26.10.2018.

Ravnatelj OŠ Zadarski otoci-Zadar, prema raspisanom natječaju za  upražnjeno radno mjesto  objavljenom na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ i Škole dana 26.10.2018. proveo je postupak za izbor  sukladno odredbama članka 114.st.1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(«NN» br.126/12.- pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18), članka 76. Statuta škole i čl.10. Pravilnika o radu.  

U provedenom postupku ravnatelj škole je uz prethodnu suglasnost Školskog odbora na sjednici održanoj dana 23. studenog 2018.god. donio

ODLUKU

o zasnivanju radnog odnosa sa

-Ines Bešić, mag.primarnog obrazovanja na radno mjesto  učiteljice razredne nastave  na neodređeno puno radno vrijemeu PRO Silba

Obrazloženje

Natječaj je objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, internetskoj stranici Škole i Oglasnoj ploči Škole.

Školski odbor  je na sjednici održanoj dana 23. studenog 2018.god. dao prethodnu suglasnost na prijedlog ravnatelja za zasnivanje radnog odnosa sa izabranom kandidatkinjom.

Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja.

O ovoj odluci biti će obaviješteni svi kandidati koji su se natjecali putem mrežne stranice škole.

                                                                                                R a v n a t e lj:

                                                                                          Davor Barić, dipl.ing.

            Dostaviti:

Oglasna ploča i web stranica škole
Pismohrana, ovdje

 

 

OSNOVNA ŠKOLA   ZADARSKI OTOCI – ZADAR

Trg D.Tomljanovića Gavrana 2

Klasa: 112-01/18-01/22

Urbroj: 2198/01-28-18-7

U Zadru, 26. studenog  2018.

 

OBAVIJEST
o rezultatima izbora po natječaju od 31.10.2018.

   (mjera „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo „ )

Ravnatelj OŠ Zadarski otoci-Zadar, prema raspisanom natječaju za  stručnog suradnika – pedagoga ( pripravnik na 12 mjeseci - u sklopu programa potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva ) objavljenom u Narodnim novinama , na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ i Škole dana 31.10.2018. proveo je postupak za izbor  sukladno odredbama članka 114.st.1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(«NN» br.126/12.- pročišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 7/17.).

U provedenom postupku ravnatelj škole je uz prethodnu suglasnost Školskog odbora na sjednici održanoj dana 23. studenog  2018.god. donio

ODLUKU

o zasnivanju radnog odnosa sa

Dolores  Milanković, mag.pedagogije na radno mjesto  stručnog  suradnika-pedagoga – pripravnik na 12 mjeseci na  puno radno vrijeme.

Ugovor će se sklopiti nakon pozitivne ocjene Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Obrazloženje

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama, na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, internetskoj stranici Škole i Oglasnoj ploči Škole.

Nakon razmatranja pristiglih zamolbi  i obavljenog razgovora utvrđeno je da kandidatkinja Dolores Milanković ispunjava sve uvjete.

Školski odbor na sjednici održanoj dana 23. studenog 2018.god. je dao prethodnu suglasnost na prijedlog ravnatelja za izbor predložene kandidatkinje.

Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja.

O ovoj odluci biti će obaviješteni svi kandidati koji su se natjecali putem mrežne stranice škole.

                                                                                      R a v n a t e lj:

                                                                                  Davor Barić, dipl.ing.

            Dostaviti:

Oglasna ploča i web stranica škole
Pismohrana, ovdje

 

 

 

OSNOVNA ŠKOLA ZADARSKI OTOCI-ZADAR

Trg Damira Tomljanovića Gavrana 2,  23000 Zadar

KLASA:112-01/18-01/18

URBROJ:2198/01-28-18-1

Zadar, 31. listopada 2018.

 

Na temelju članka 55. Zakona o radu (NN 93/14. i 127/17) i članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama (NN 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94713. , 152/14. , 7/17 i 68/18) ravnatelj Osnovne škole Zadarski otoci-Zadar  raspisuje

NATJEČAJ

za „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“

za radno mjesto:

STRUČNI SURADNIK PEDAGOG - PRIPRAVNIK – 1 izvršitelj na razdoblje od 12 mjeseci u punom radnom vremenu

Uvjeti:

Nezaposlene osobe bez staža osiguranja u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja, prijavljene u evidenciju nezaposlenih.

Posebni uvjeti:

Za prijam u radni odnos, uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školi mora ispunjavati i posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96, 56/01) i člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  ( NN87/08., 86/09., 92/10., 105/10. -ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.)

Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti:

životopis
domovnicu (preslik )
javnu ispravu kojom se dokazuje stupanj i vrsta stručne spreme (preslik)
uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 15 dana)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidat koji ima pravo prednosti prema posebnom zakonu mora se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti potvrde o priznatom statusu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Osobe koje se pozivaju na prednost prilikom zapošljavanja temeljem članka 101. stavka 1.-3. i članka 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/2017.) trebaju priložiti dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

 https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave natječaja. Prijave s potrebnom dokumentacijom s naznakom „ Za natječaj„ dostaviti na adresu: Osnovna škola Zadarski otoci-Zadar, Trg Damira Tomljanovića Gavrana 2, 23 000 Zadar.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava na službenim internetskim stranicama Škole (www.os-zadarski-otoci-zd.skole.hr) pod rubrikom „Natječaji“ .

Ravnatelj:

Davor Barić

 

 

 

 

 

 

Priloženi dokumenti:
Tekst natjecaja od 24 8 2018.docx

preskoči na navigaciju